Polityka Prywatności

Administratorem danych jest BW Spot Bożena Waszczuk NIP: 5261734399 z siedzibą w Konstancinie Jeziornie (05-520 ) przy ul. Bielawskiej 36C/9. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email kontakt[at]bwspot.eu, formularz kontaktowy pod adresem www.bwspot.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pan/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy)
b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)
c) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

Zgodnie z obowiązującym prawem Pana/Pani dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania: podmiotom, dla których świadczymy usługi rekrutacyjne; podmiotom, które umożliwiają świadczenie usług i realizację umów, takimi jak: firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Serwisu, firma świadcząca usługi marketingu cyfrowego; podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym partnerom, jeśli wyraziła Pani / Pan zgodę na takie przekazanie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upłynięcia okresu 3 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.